نام و نام خانوادگی سمت  
دکتر جوانه وجدانی استادیار

دکتر آتوسا جانشین

استادیار

مدیرگروه 

دکتر پروشا محجوب   استادیار
دکتر سیده هدیه دانشور استادیار 
 
 
 دکتر مریم ضیایی استادیار

 دکتر لیلا سیمایی

استادیار   
دکتر ارغوان افشار  درمانی 

 

 

مهناز شیری پرستار دندانپزشکی
ذلیخا سمیعی پرستار دندانپزشکی