نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر شیوا صادقی
 

دانشیار

دکتر مهران طارمسری

دانشیار

دکتر حسین مسعودی راد استادیار
دکتر نرگس سیم دار

استادیار

مدیر گروه

 

صفحه شخصی

دکتر زهرا پاک سرشت  استادیار   
دکتر سمانه حاجی زاده  استادیار   
دکتر سارا ساعدی  استادیار   
فاطمه اسدی  پرستار دندانپزشکی