نام و نام خانوادگی سمت عکس
 
دکتر مریم ربیعی 
استاد
دکتر سید جواد کیا
دانشیار
دکتر مریم سادات بصیرت

دانشیار

مدیر گروه 

دکتر مریم السادات بصیرت
دکتر محمد سمامی   استادیار

 

صفحه شخصی 

مریم اکبرپور
پرستار دندانپزشکی