نام و نام خانوادگی سمت

عکس

دکتر صفا متوسلی    

استادیار

مدیرگروه  

 

صفحه شخصی 

 

 

دکتر علی  خلیقی سیگارودی

 

 

دانشیار

سرپرست تخصصی  

 

دکتر هادی حسینی   

استادیار

 

 صفحه شخصی  

دکتر عیسی عبدی

استادیار

 
دکتر فریبرز فقیهی 

 استادیار

 

دکتر سبحان پورارض 

استادیار 

  

دکتر علی نظرپور  استادیار 

 

نیلوفر گوراب زرمخی

پرستار دندانپزشکی

 

فاطمه مهدی پور  پرستار دندانپزشکی