نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر زهرا دلیلی کاجان
استاد
دکتر فرزانه استوار راد

استادیار

سرپرست تخصصی 

دکتر نگار خسروی فرد

استادیار

مدیرگروه 

دکتر ژاله شفیعی ثابت  استادیار   
دکتر فرنوش خاکساری استادیار 

 

دکتر زهرا یوسفی  استادیار   
حسین جوانروح کارشناس رادیولوژی
عباس باقری   کارشناس رادیولوژی