نام و نام خانوادگی سمت عکس

دکتر حمید نشاندار اصلی 

استاد 

 

دکتر یوسف جهاندیده 

صفحه شخصی 

دانشیار

 

 

دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری   

استادیار
 

  

دکتر هادی رنجزاد  استادیار
دکتر حسین پورخلیلی استادیار
دکترامیررضا هندی
 

استادیار

مدیر گروه  

 
 دکتر مهران فلاح چای

 استادیار

سرپرست تخصصی 

 

 

دکتر حسین شیخ نژاد  استادیار   
دکتر سید زهیر موسوی مهر   استادیار  
دکتر حسن تدبیری  استادیار 


مهشید حدادی

پرستار دندانپزشکی

آتیه پاکزاد
پرستار دندانپزشکی