نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر سید ابراهیم سید منیر    استادیار

  

دکتر گلپر رادافشار
دانشیار
دکتر بردیا ودیعتی

دانشیار

سرپرست تخصصی 

دکتر میثم ملک زاده

 

استادیار

مدیرگروه  

دکتر محمد مشتاقی مقدم  استادیار
دکتر اشکان سالاری استادیار
دکتر مسعود امیری مقدم 

 استادیار

( درمانی) 

 
دکتر امین رجب زاده   استادیار  
کتایون کاویانپور پرستار دندانپزشکی