اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دانشکده دندانپزشکی گیلان

هدف بلند مدت 1: توسعه برنامه ریزی درسی در دانشکده

اهداف کوتاه مدت 

1-1: تدوین 100 درصدی Log book برای کلیه دروس عملی کلیه دروس عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

2-1: تدوین 100 درصدی Study guide برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

3-1: تدوین 100 درصدی Lesson plan (طرح دروس) برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

4-1: تدوین 100 درصدی course plan (برنامه درسی) کلیه دروس نظری و عملی رشته دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی

5-1: انجام بازنگری 100 درصدی کلیه برنامه های آموزشی تدوین شده و سرفصل های دروس کلیه مقاطع رشته های مختلف دانشکده

6-1: برنامه ریزی جهت اجرای یک یا چند مرحله از برنامه integration در کوریکولوم رشته های دندانپزشکی عمومی دانشکده

7-1: ارتقاء واحدهای آموزشی در فیلد دانشجویان، جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر توانایی علمی و عملی آنان با نیازهای موجود در جامعه براساس آموزش جامعه نگر

8-1: ارتقاء سامانه خدمات آموزشی و برنامه ریزی ترمی

9-1: بکارگیری متدهای نوین در تدریس براساس اهداف آموزشی و سبکهای یادگیری دانشجویان با رویکرد یادگیری مادام العمر و آموزش دانشجو محور

هدف بلند مدت 2: توسعه برنامه های آموزشی مداوم جهت اساتید

اهداف کوتاه مدت

1-2: تدوین رسانه آموزش الکترونیک در مورد حداقل 10%-5% واحدهای دروس ارائه شده توسط گروههای آموزشی دانشکده

2-2: افزایش تعداد برنامه های باز آموزی آموزش مداوم براساس نیازسنجی اساتید

هدف بلند مدت 3: ارتقای کمی و افزایش مهارتهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-3: فراهم سازی بستر مناسب به منظور افزایش پوشش شرکت در دوره های فلوشیپ فراگیری یا دوره ی مجازی آموزش پزشکی

2-3: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای آموزشی، روش تحقیق، تدوین طرح درس و ... جهت اعضاء هیات علمی دانشکده براساس نیاز سنجی آموزشی

3-3: جذب اعضاء هیات علمی به تعداد مورد نیاز متناسب با اهداف توسعه رشته و دوره های آموزشی و رعایت نسبت استاد به دانشجو و دستیار و توزیع متناسب فعالیت های آموزشی ، پژوهشی اجرایی اساتید

هدف بلند مدت 4: توسعه ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-4: افزایش پوشش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده

2-4: اجرای تحلیل آزمون در 100 درصد امتحانات تستی و در صورت امکان 5 درصد امتحانات تشریحی برگزار شده در دانشکده در پایان ترم تحصیلی

3-4: بستر سازی و ترغیب اساتید به منظور بکارگیری متدهای نوین ارزشیابی( Dops ، 360 درجه ، آسکی، پورت فولیو، Log book ، چک لیست، Mini CX ، ....) در ارزشیابی تکوینی و تکمیلی دانشجویان و دستیاران.

4-4: اجرای فرآیند ارزشیابی درونی کلیه گروههای آموزشی دانشکده هر سه سال

5-4: افزایش پوشش ارزشیابی بیرونی از درون گروههای آموزشی دانشکده

6-4: انجام فرآیند های نظر سنجی از دانشجویان در جهت تدوین برنامه های توسعه مهارتهای عملی و بازنگری برنامه ریزی درسی و اثر بخشی متدها و برنامه های تدریس و ارزشیابی همچنین کیفیت بالینی و آموزشی گروههای مختلف دانشکده

7-4: انجام مستمر ارزشیابی کیفی و کمی آموزشی نظری، عملی اساتید 2 بار در سال و ارائه بازخوردهای لازم و انعکاس به مراجع ذیصلاح

8-4: انجام ارزشیابی اساتید توسط همتایان در گروههای آموزشی دانشکده

هدف بلند مدت 5: توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-5: تعیین اولویت های هر رشته و درخواست دوره های آموزشی جهت فرصتهای مطالعاتی و بستر سازی جهت استفاده اساتید از این فرصتهای مطالعاتی

2-5: راه اندازی رشته های تخصصی جدید در تحصیلات تکمیلی دانشکده

3-5: پایش وضعیت تحصیلی 100 درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و اجرای مستمر آزمونهای متمرکز ارتقاء

هدف بلند مدت 6: توسعه فعالیتهای حوزه پژوهش دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-6: بستر سازی جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش براساس اولویتهای پژوهشی

2-6: اجرای پروژه ها و مداخلات آموزشی، تحقیقات کلینکال و بنیادی بصورت پژوهش های بین بخشی، بین دانشکده ای و بین دانشگاهی

3-6: ارتقاء و توسعه امکانات پژوهشی کتابخانه ای، کارشناس و نیروی انسانی و اختصاص بودجه های لازم به منظور تسریع در فرآیند های پژوهشی

4-6: ارتقاء و توانمندسازی مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشکده و همکاری و عقد قرارداد با سایر مراکز تحقیقاتی

5-6: افزایش سرانه مقالات چاپ شده ، طرحهای مصوب و تالیف کتب و شرکت در مجامع و کنفرانس و سمینارهای داخلی و خارجی توسط اساتید گروههای آموزشی

6-6: توانمند سازی اساتید در زمینه های پژوهشی (کارگاه، ارائه پمفلت، دسترسی به منابع پژوهشی و ...)

هدف بلند مدت 7: ساماندهی دفتر استعدادهای درخشان و دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-7: افزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان

2-7: برنامه ریزی و ارتقاء اهداف فرآیند مشاوره ای اساتید جهت بالا بردن توان علمی و عملی دانشجویان آسیب پذیر و 10 درصد بالایی هر ورودی

3-7: برگزاری جلسات مستمر نیازسنجی و اخذ پیشنهادات و انتقادات دانشجویان

4-7: برنامه ریزی فرآیند حسن استقبال از دانشجویان جدید الورود و آشنایی بیشتر آنان با محل تحصیل و آئین نامه های آموزشی

5-7:توانمندسازی دانشجویان در زمینه های علمی-پژوهشی (کارگاه، پمفلت، دفترچه های راهنما)

هدف بلند مدت 8: توسعه فعالیتهای حوزه پشتیبانی، اداری دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-8: در نظر گرفتن اولویت ها و تخصیص منابع مالی لازم به منظور فراهم سازی تجهیزات و امکانات و وسایل آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی و .... در دانشکده

2-8: توسعه و بهینه سازی فضاهای آموزشی، اداری و .... در دانشکده

3-8: مدیریت، ساماندهی و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری سامانه کارگزینی منابع انسانی، حسابداری، تدارکات، اتوماسیون اداری، واحد سمعی و بصری و ...

4-8 : ارتقاء کمیته های تحول اداری، کمیته پیشنهادات، اصلاح الگوی مصرف. کمیته طرح تکریم و آموزش کارکنان

5-8: ارتقاء وب سایت دانشکده

هدف بلند مدت 9: ارتقاء فعالیتهای حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

۱-9: برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی جهت دانشجویان و دستیاران در قالب بزرگداشت مناسبتها، برگزاری اردوها، نشستها و کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات مختلف

۲-9: توانمند سازی اساتید و کارکنان در حیطه فرهنگی

۳-9انجام و ارتقاء فرآیند های امور دانشجویی (رفاهی، مشاوره ای ، ...)

۴-9: غنی سازی کتابخانه فرهنگی

۵-9: توانمند سازی و ساماندهی تشکل های دانشجویی در دانشکده

هدف بلند مدت 10: ارتقاء فعالیتهای حوزه بهداشتی – درمانی دانشکده

اهداف کوتاه مدت

1-10: اجرای قوانین و دستور العمل فرآیند حاکمیت بالینی در دانشکده

2-10: اجرای کامل مقررات و اصول کنترل عفونت و نظارت بر حسن انجام در دانشکده

3-10: ارتقاء سامانه الکترونیکی پذیرش و درمان بیماران مراجعه کننده به دانشکده

4-10: استفاده بهینه از پتانسیل های بالفعل و بالقوه کلینیک تخصصی دندانپزشکی در دانشکده

5-:10: اجرای کامل قوانین و منشور حقوق بیماران و کارکنان

هدف بلند مدت 11: فراهم نمودن فرصت هایی در جهت پرورش اخلاق حرفه ای و فردی

اهداف کوتاه مدت

1-11: ایجاد کمیته اخلاق حرفه ای در دانشکده

2-11:برگزاری کارگاهها و دوره آموزشی اصول اخلاقی برای دانشجویان و اساتید