برنامه واحدهای مقطع علوم پایه دانشکده دندانپزشکی

 

ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم
 درس تعداد واحد درس تعداد واحد درس تعداد واحد  درس تعداد واحد
زبان و گفت و شنود 2 آناتومی عمومی نظری 3 میکروب شناسی نظری     3 جنین وبافت شناسی دهان ودندان نظری       2
بیوشیمی نظری                 4 آناتومی عمومی عملی 3 میکروب شناسی عملی    1 جنین وبافت شناسی دهان ودندان عملی       1
بیوشیمی عملی              1 ‍ژنتیک 2 فیزیولوژی نظری  5 آناتومی دهان و دندان نظری                       1
بهداشت عمومی وآشنای با نظام ارائه     2 فارسی 3 فیزیولوژی عملی                1 آناتومی دهان و دندان عملی                       3
بافت شناسی انسانی نظری    2 اصول و مبانی رایانه ای 2 ویروس شناسی نظری و عملی     1 تاریخ اسلام 2
بافت شناسی انسانی عملی   1 اندیشه اسلامی 2 2 جنین شناسی انسانی     1 آسیب شناسی نظری      4
روانشناسی  2 فیزیک پزشکی 2 تفسیر موضوعی (متون اسلامی)                           2 آسیب شناسی عملی         2
زبان عمومی           3 تنظیم خانواده   2 آئین زندگی 2 انقلاب اسلامی ایران         2
تربیت بدنی 1  1 انگل شناسی نظری و عملی 1 ایمنی شناسی نظری 5/2    
اندیشه اسلامی 1 2      ایمنی شناسی عملی   5/0    
        تربیت بدنی 2   1    
جمع واحدها  20 جمع واحدها  20 جمع واحدها 20   جمع واحدها  17 
برنامه کلی دوره تخصصی ترم پنجم تا ترم دوازدهم دانشکده دندانپزشکی
 
 

ترم پنجم ترم ششم ترم هفتم ترم هشتم
درس واحد درس واحد درس واحد درس واحد
فارماکولوژی 2 آسیب 2 نظری         2 ارتودنسی 1 نظری       1 تشخیص 2 نظری           2
تجهیزات 1 آسیب 2عملی           1 ثابت 1 عملی(ب)           2 تشخیص 2 عملی         1
مواد دندانی 1      1 ترمیمی 1 عملی   2 اندودانتیکس 1 عملی     2 جراحی 2 عملی            1
کامل 1نظری       1 ترمیمی 1 نظری    1 تشخیص 1 عملی         1 پریودنتولوژی2 نظری   1
کامل 1عملی        2 ثابت 1 نظری            1 تشخیص 1 نظری         2 پریودنتولوژی 1 عملی   1
آسیب 1 نظری     2 ثابت1 عملی(الف)       2 جراحی 1عملی             1 ارتودنسی 1 عملی        1
آسیب 1عملی        1 پارسیل 1 نظری        1 جراحی 2 نظری           1 بیماریهای داخلی 1       1
تغذیه     1 پارسیل 1 عملی        2 پریو 1نظری                1 ارتودنسی 2 نظری        1
زبان تخصصی1   2 جراحی 1 نظری        1 اندودانتیکس2 نظری      1 پروتز پارسیل2 نظری   1
کنترل عفونت   1 گوش و حلق و بینی   1 کامل 2 عملی                2 بیولوژی دهان             1
اخلاق پزشکی      1 اندودانتیکس1 نظری  1 کامل 2 نظری              1 روش تحقیق (آمار)        2
رادیولوژی1 نظری  1 مواد دندانی 2            1 ترمیمی 2 عملی           1 بیماریهای روانی           1
    زبان تخصصی2       2 ترمیمی 2 نظری          1 کودکان 1 نظری          1
    رادیولوژی 1عملی     1 رادیولوژی 2 عملی      1 رادیولوژی 3عملی        1
    رادیولوژی 2 نظری   1 رادیولوژی 3 نظری     1 رساله 1نظری-عملی      0
جمع واحدها 16 جمع واحدها 20 جمع واحدها 19 جمع واحدها 16

 

ترم نهم ترم دهم ترم یازدهم ترم دوازدهم
درس واحد درس واحد درس واحد درس واحد
پریو 2 عملی            1 اندودانتیکس 3نظری 1 پریودنتولوژی 4عملی 1 درمان جامع  7
پریو 3 نظری  1 پریودنتولوژی 3عملی      1 کودکان 3 عملی    2 رساله نظری-عملی 8
 جراحی 3 نظری         1 جراحی 4 عملی       1 کودکان 3 نظری 1 جراحی 5 عملی 2
جراحی 3 عملی            2 جراحی4 نظری            1 ترمیمی 3 نظری 1    
ارتودنسی 2عملی        1 ارتودنسی 3 عملی              1 ترمیمی4عملی 1    
ارتودنسی 3 نظری       1 ترمیمی 3 عملی            2 ارتودنسی 4 عملی 1    
اندودانتیکس 2عملی       2 اندودانتیکس 3 عملی               2 اندودانتیکس 4 عملی 1    
بیماریهای داخلی2  2 تشخیص 3 نظری 1 تشخیص 3 عملی          1    
کودکان 1 عملی  1 کودکان 2 عملی  2 جامعه نگر عملی 3        2    
کامل 3 عملی 2 کودکان 2 نظری   1 نظام پزشکی  1    
ثابت 2 نظری   1 پروتز ثابت 3 نظری 1 پروتز پارسیل 3عملی 2    
 ثابت 2 عملی  2 پروتز ثابت 3 عملی         2 پروتز کامل 4عملی       1    
 جامعه نگر نظری            1 پروتز پارسیل 2 عملی     2        
جامعه نگر عملی 1     1 جامعه نگر عملی(2)       2        
رساله 2نظری- عملی    0 رساله 3 نظری- عملی   

0

       
جمع واحدها 19 جمع واحد ها

20

جمع واحدها     15 جمع واحدها 17