نمونه فرم های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

 

فرم رساله یک

WORD

PDF

فرم رساله دو

WORD

PDF

فرم تایید گروه

WORD

PDF

فرم پیش نویس

WORD

PDF

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی

WORD

PDF

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی

WORD

PDF

 فرم پیش نویس طرح مرور سیستماتیک و متاآنالیز

WORD 

 PDF

فرم رضایت نامه

WORD

PDF

فرم کمیته اخلاق-کارآزمایی بالینی

WORD

PDF

فرم کد اخلاق

WORD

PDF

فرم رساله سه

WORD

PDF

فرم رساله چهار

WORD

PDF

فرم شماره3- ﻧﻈﺮات ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻲ

WORD

PDF

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره4- ا ﺑﻼﻏﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻪ

WORD

PDF

فرم ﺷﻤﺎره5- اﺣﻜﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ/ﻣﺸﺎور

WORD

PDF

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره6- ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﺑﺰار ﮔﺮد آوری

WORD

PDF

فرم شماره 7-معرفی نامه

WORD

PDF

فرم شماره 8- گزارش پیشرفت کار

WORD

PDF

فرم شماره 9-تعیین وقت دفاع

WORD

PDF

فرم شماره 10-دعوت از هیات داوران

WORD

PDF

فرم شماره 11- ارزشیابی جلسه دفاع 1

WORD

PDF

فرم شماره 11- ارزشیابی جلسه دفاع 2

WORD

PDF

فرم شماره 12- صورتجلسه دفاع

WORD

PDF

تعهدنامه اصالت پایان نامه

WORD

PDF

فرم شماره 13-تائید تکثیر و صحافی

WORD

PDF

فرم شماره15- تحویل نسخه های پایان نامه

WORD

PDF

آئین نامه اجرایی و راهنمایی نگارش پایان نامه / رساله های تحصیلی رشته های علوم پزشکی