نمونه فرم های معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده دندانپزشکی

 

فرم رساله یک

WORD

PDF

فرم رساله دو

WORD

PDF

فرم تایید گروه

WORD

PDF

فرم مشایهت یابی پایان نامه

 WORD  PDF

فرم پیش نویس

WORD

PDF

فرم پیش نویس طرح پژوهشی

WORD

PDF

فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی

WORD

PDF

                                  فرم پیش نویس مرور سیستماتیک و متاآنالیز

WORD

 PDF

فرم رضایت نامه

WORD

PDF

فرم کمیته اخلاق-کارآزمایی بالینی

WORD

PDF

فرم کد اخلاق

WORD

PDF

فرم رساله سه

WORD

PDF

فرم شماره 7-معرفی نامه

WORD

PDF

فرم شماره 8- گزارش پیشرفت کار

WORD

PDF

فرم شماره 9-تعیین وقت دفاع

WORD

PDF

فرم شماره 10-دعوت از هیات داوران

WORD

PDF

فرم شماره 11- ارزشیابی جلسه دفاع 1

WORD

PDF

فرم شماره 12- ارزشیابی جلسه دفاع 2

WORD

PDF

فرم شماره 13- صورتجلسه دفاع

WORD

PDF

تعهدنامه اصالت پایان نامه

WORD

PDF

فرم شماره 14-تائید تکثیر و صحافی

WORD

PDF

فرم شماره15- تحویل نسخه های پایان نامه

WORD

PDF

 

 

آئین نامه اجرایی و راهنمایی نگارش پایان نامه / رساله های تحصیلی رشته های علوم پزشکی