آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

 

مقدمه

     در اجرای بند 1 ماده 2 آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می گردد.

 

ماده 1 – تعاریف :

   در این آیین نامه واژه های زیر در معانی مربوطه به کار می رود.

    وزارت : منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

    دانشگاه : منظور هریک از دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

    دانشجو: منظور کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت ودانشکده های علوم پزشکی وابسته به دستگاههای اجرایی( شاهد، بقیه الله، ارتش و علوم بهزیستی) می باشد.

   مقطع پایین تر: منظور دوره تحصیلی فعلی دانشجو است.

   مقطع بالاتر: منظور دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو است.

 

ماده 2 – پذیرش بدون آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند1-2 این ماده می توانند با رعایت شرایط مقرر، بدون شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-2 – دانشجویان برای برخورداری از مزایای مقرر در ماده 2 باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- مقطع کاردانی:

1- دانشجوی ممتاز دوره کاردانی (پذیرفته شده بر اساس آزمون سازمان سنجش آموزش کشور)که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 18 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.(به تایید معاونت آموزشی دانشگاه)

2-  دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کاردانی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

تبصره : دانشجویان مشمول بند الف-1 توسط دانشگاه های پذیرش دهنده (مقصد) و بر اساس ضوابط مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد. و معرفی و جایابی دانشجویان نمونه کشوری بند الف-2 از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت خواهد بود.

 

 

ب- مقطع کارشناسی:

1-  دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر چهارنیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین جزء 10% برتر فارغ التحصیلان هم رشته با ورودی مشترک باشد.

2- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که رتبه اول را با میانگین کل حداقل 17 در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب نموده و ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود .

3-     دانشجوی نمونه کشوری گروه پزشکی در مقطع کارشناسی به تایید ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

  2-2 - معرفی دانشجویان مشمول بندهای )ب-1(و )ب-2(و )ب-3( در رشته مرتبط به دانشگاه توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت انجام خواهد شد و سهمیه دانشجویان نمونه کشوری جدا از سهمیه دانشجویان ممتاز( بند ب-1و2 ) خواهد بود.

    دانشگاه باید رتبه های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی را که واجد شرایط آیین نامه می باشند(مشمولین بندهای ب-1و ب- 2 ) بر اساس جدول تخصیص امتیاز مربوطه، امتیاز بندی نموده و با توجه به ظرفیت رشته ها و امتیاز کسب شده، متقاضیان را اولویت بندی و با مستندات مربوطه حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی نمایدو پذیرش دانشجو بر اساس امتیازات مکتسبه و اولویت انتخاب رشته/محل و منوط به اعلام آن مرکز خواهد بود. معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات این ماده بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهی خلاف واقع پس از پذیرش دانشجو ، قبولی فرد کان لم یکن شناخته شده و مسئولیت آن بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.

 

3-2 - در صورتی که در بین متقاضیان واجد شرایط برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در یک رشته/محل، امتیازات مکتسبه یکسان باشد معدل بالاتر در اولویت خواهد بود و در صورت برابری امتیازات و معدل کل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد.

 

4-2 -  درصورتی که به علت نحوه ارائه واحد های درسی توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصیل دانشجویان یک دوره ، افزایش یابد با ارائه تاییدیه ازمعاون آموزشی دانشگاه یک نیمسال تحصیلی به حداکثردوران تحصیل اضافه خواهد شد.

 

5-2 -  در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه می گردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

 

6-2 -   دانشگاه ها موظفند حداکثر 10% از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد هر یک از رشته/ محل های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره را به صورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص دهند. در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر، حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

 

7-2 -  ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ،در همان دانشگاه محل تحصیل دانشجو می باشد ولی در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان ممتاز دانشگاههای دیگر اختصاص می یابد و اولویت پذیرش با دانشجویی است که امتیاز مکتسبه وی بیشتر باشد.

 

8-2 -  دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته همنام  رشته تحصیلی مقطع  قبلی وجود نداشته باشد بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی خواهد بود.

 

9-2 -  در صورتی که دانشجو از رشته پذیرفته شده انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله منع شرکت در آزمون نخواهد شد ولی نمی تواند مجدداً از تسهیلات با آزمون یا بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان استفاده نماید.

 

10-2 -  دانشجویان مشمول ماده 2 در مقطع کاردانی  فقط یکبار و در مقطع کارشناسی نیز فقط یک مرتبه و آن هم صرفاً برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود می توانند از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده در مقطع بالاتر استفاده نمایند .

 

 ماده 3 - پذیرش با آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند 1-3 می توانند با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

 

1-3- دانشجویان واجد شرایط عبارتند از:  

    الف - برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتراز 500(با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

    ب - دارندگان مدال طلا، نقره و برنزکشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

    ج- نفرات اول تا سوم انفرادی و رتبه اول تیمی کشوری المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشوردر هر یک از سه حیطه المپیاد مذکور (به شرط آنکه هر یک از اعضای تیم در مرحله فردی 80% نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب نموده باشند( با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

    د - برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی(در زمینه علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه های مربوطه

   هـ - مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

    و- دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

    ز- 5/2 % پذیرفته شدگان برترکشوری درهر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ؛ جامع پیش کارورزی پزشکی (حداقل سه نفر وحداکثر تا سقف40نفر در هر آزمون)

 

  ح - رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد:  تا  20 نفر  پذیرفته شده در هر رشته نفر اول کشوری، تا 50 نفر پذیرفته شده در هر رشته  دو نفراول کشوری و  درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان  بیش از 50 نفر باشد در مجموع سه نفر اول کشوری.

 

   ط- 10% برتر فارغ التحصیلان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه(حداقل یک نفر)با کسب معدل کل حداقل 17

تبصره: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه باشد(از قبیل بیماری یا مرخصی زایمان و ....) به تعویق افتد حداکثر تا یک نیم سال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه میگردد و در این صورت نیمسال فراغت از تحصیل ملاک عمل بوده و رتبه وی با گروهی که همزمان فارغ التحصیل شده اند محاسبه و مقایسه می گردد.

ی- دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه  وبر اساس دستور العمل اجرایی که از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت تدوین و به دانشگاهها ابلاغ گردیده است.

 

2-3- دانشجویان استعداد درخشان مشمول هر یک از موارد مذکور در بند(1-3)در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر برای استفاده از مزایای مقرر در این ماده مجازند فقط یک نوبت در آزمون ورودی مقطع بالاتر شرکت کنند و برای فارغ التحصیلان حائز شرایط ، آخرین مصوبات کمیسیون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  ملاک عمل خواهد بود.

 

3-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند1-3 در مقطع کارشناسی باید در پایان دوره معدل کل حداقل 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد وبالاتردر پایان دوره  معدل کل حداقل16 را کسب نمایند .

 

4-3-  دانشجویان واجد شرایط هر یک موارد مذکور در بند1-3 که در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم معدل کمتر از 16، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب  معدل کمتر از 16 ،در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل  کمتر از15 و در مقطع دکترای حرفه ای بیش از سه ترم معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد .

 

5-3-  شرط معدل مذکور باید در کل دوران تحصیل خواه قبل یا بعد از شمول آیین نامه حفظ شده باشد.

6-3-  دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می توانند به شرط شرکت در آزمون و کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد در رشته /محل مورد تقاضا و حداکثرتا 10 درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد پذیرفته شوند.

       الف- این ظرفیت ، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

       ب- در صورتی که ده درصد محاسبه شده در هریک از رشته / محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد گرد کرده علمی  آن ملاک عمل خواهد بودو در مورد رشته های با پذیرش کمتر از 5 نفر حداقل یک نفر پذیرفته می شود.

      ج- کسب 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد،کف نمره بوده و پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بر مبنای اولویت نمره و اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیین شده خواهد بود.

     د- پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به دانشگاه ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می گیرد.

      هـ - برای استفاده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی و Ph.D داروسازی، کسب حداقل 40 امتیاز از حیطه های آموزشی ، پژوهشی ،فردی و اجتماعی لازم است که بالاترین امتیاز کسب شده ملاک عمل خواهد بود.

      و- چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در  شیوه نامه ای که توسط  دبیرخانه های برگزار کننده آزمون تدوین شده است ارائه  خواهد شد.

     ز- در صورت عدم پذیرش دانشجویان استعداد درخشان واجد شرایط توسط دانشگاه ها به صورت سهمیه مازاد، دبیرخانه مجاز است حداقل یک نفر از ظرفیت پذیرش آزاد رشته/محل مورد تقاضا کم نموده و آن را به دانشجویان استعداد درخشان اختصاص دهد.

 

7-3- دانشجویان حائز شرایط مقرردر این ماده می تواننددر هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک مرتبه( اعم از قبولی یا عدم قبولی) مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد از این تسهیلات بهره مند گردند.

 

8-3- فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق بندهای ج – هـ- ز- ی در ماده3 آیین نامه" رتبه کسب نموده اند با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند.

 

ماده 4- دانشجویانی که دارای حکم محکومیت  قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند مشمول این آیین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

 

ماده5- متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان، در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آیین نامه را احراز نموده باشند و برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع بالاتر کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پایین تر الزامی است.

تبصره: متقاضیان واجد شرایط مجازند فقط از یک نوع از تسهیلات(با آزمون یا بدون آزمون)برای پذیرش استفاده نمایند و استفاده از هر دو روش برای پذیرش در یک سال امکانپذیر نمی باشد. اما می توانند به صورت آزاد در آزمون شرکت نمایند.

 

ماده 6- نحوه اجرای این آیین نامه به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی تدوین و تنظیم می گردد.

 

ماده 7- نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی  وزارت بوده و در شرح و تفسیر مفاد آن،  نظر معاونت آموزشی مورد استناد خواهد بود.

 

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه ،7 ماده و3 تبصره است در تاریخ 21/10/89   به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و جایگزین مصوبات قبلی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان(ورودبدون آزمون و با آزمون) می گردد و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی  91-1390 به بعد قابل اجرا می باشد.

 

 

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

 

 

1-     بهره مندی از تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاه ها

در این خصوص افراد باید مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مصوب 3/12/87 باشند تا بتوانند از تسهیلات درون دانشگاهی استفاده نمایند.دانشجویان می توانند ضمن مراجعه به دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصیل از جزئیات آیین نامه آگاه شده و در صورت احراز شرایط،عضو دفتر شوند.

 

2-    بهره مندی از تسهیلات ورود به مقاطع بالاتر ویژه استعدادهای درخشان:

در این خصوص افراد باید مشمول آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب 21/10/89 باشند تا بتوانند از تسهیلات آن استفاده نمایند.که شامل 2 نوع تسهیلات است:

الف- ورود بدون آزمون- این تسهیلات فقط برای دانشجویان رتبه اول در مقطع کارشناسی بوده که متقاضی ورود به مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشند و با توجه به ظرفیت محدود پذیرش،دانشجو باید مطابق ماده 2 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل..... وتبصره های آن ، شرایط مربوطه را دقیقاً احراز نماید .(استفاده از این تسهیلات بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی تا یکسال است. بازه زمانی یکسال بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود. )

*در مورد رتبه های اول مقاطع کاردانی ملاک شمول افراد ، بر اساس ضوابط و شرایط سازمان سنجش آموزش کشور
می باشد.

توجه: در خصوص ورود بدون آزمون معرفی رتبه های اول مقطع کاردانی به معاونت فنی،آماری سازمان سنجش آموزش کشور  و رتبه های اول مقطع کارشناسی ناپیوسته به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع خواهد بود.

ب- ورود با آزمون و استفاده از سهمیه مربوطه- این تسهیلات ویزه دانشجویانی است که شرایط ماده 3 و
 تبصره های  مربوطه  از  آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل.....را احراز نموده اند.(استفاده از این تسهیلات تا 2 سال بعد از فارغ التحصیلی است) برای استفاده از این سهمیه در آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی کسب حداقل 40 امتیاز ضروری است که ارسال و بررسی مدارک بر حسب آزمون، در دبیرخانه مربوطه خواهد بود.

توجه: معرفی افراد واجد شرایط برای آزمون های کارشناسی ارشد و Ph.D به مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع و در خصوص استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان و ارسال مدارک مربوط به 40 امتیاز برای آزمون پذیرش دستیار پزشکی به دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی و برای آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خواهد بود.

 

* اطلاعات بیشتر درباره آیین نامه ها را می توان از طریق سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به نشانی http://edc.behdasht.gov.ir  قسمت آیین نامه ها و بخشنامه ها- آیین نامه های استعداد درخشان دریافت نمود.

 

 

 

3-    در رابطه با تسهیلات سربازی:

کلیه واجدین شرایط آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب بنیاد ملی نخبگان می توانند از طریق مراجعه به بنیاد به حوزه نظام وظیفه معرفی شده و از تسهیلات آن بهره مند شوند.

 

4-    در رابطه با تسهیلات اداره طرح:

تسهیلات موجود در این زمینه سه دسته هستند:

الف- معافیت از طرح دوره عمومی که فقط شامل گروه های زیر می شود: دارندگان رتبه های 10-1 کشوری کنکور سراسری زیر گروه تجربی با گواهی سازمان سنجش آموزش کشور- دارندگان مدال طلای کشوری از المپیادهای ریاضی، فیزیک،شیمی،کامپیوتر و زیست شناسی دانش آموزی با گواهی دبیرخانه مربوطه- دارندگان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی که به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع رسیده باشد.- رتبه های 3-1 کشوری از آزمون های جامع علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی- جامع پیش کارورزی پزشکی و دستیاری پزشکی و دندانپزشکی

 

ب- تسهیلات مربوط به گذراندن طرح :که فقط شامل طرح دوره عمومی بوده و در این زمینه بخشنامه کمیسیون موضوع مواد 2و3 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ 23/1/88 معتبر می باشد که بر این اساس کلیه فارغ التحصیلان ذکور و بانوان مجرد مشمول آیین نامه تسهیلات آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان صرفا در سال دوم خدمت می توانند خدمات موضوع قانون فوق الذکر را در مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان های وابسته واقع در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز،شیراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نیاز از مراکز فوق انجام دهند.

تبصره: خانم های متاهل نخبه سال اول خدمات را نیز می توانند در مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان های وابسته واقع در شهرهای غیر مجاز (اصفهان،تهران،تبریز،شیراز و مشهد) انجام دهند.

 

ج- اجازه شرکت در آزمون ورودی مقاطع بالاتربرای یک بار :1- دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت نمایند.2- فارغ التحصیلان رشته پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی که حداکثر3 ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند مجازند در آزمون های تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند. بدیهی است این گروه از افراد مابقی خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد. 3- فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی مشمول آیین نامه استعداد درخشان،
 می توانند بدون محدودیت در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر شرکت نمایند.

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401