روز پزشک مبارک
روز پزشک

روز پزشک مبارک

یکم شهریور ماه روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک گرامی باد