از آنجائیکه ارزشیابی به عنوان اولین حلقه و آخرین مرحله هر فرآیند آموزشی ضامن تحقق اهداف برنامه‌های آموزشی می‌باشد. لذا انجام ارزشیابی جامع و همه جانبه برنامه های آموزشی در راهبردهای حوزه آموزش در نقشه جامع علمی دانشگاه مورد تأئید قرار گرفته است و با انجام مستمر و صحیح ارزشیابی، پیامدهای آن به منظور تصمیم و ارتقاء‌ آن ها فراهم می‌گردد. استفاده از روش های نوین و مناسب ارزشیابی در زمینه پایش امتحانات و ارزشیابی مقطعی و ارزشیابی نهایی از جمله فعالیت های واحد ارزشیابی خواهد بود.این کمیته در جهت ارتقاء بهره وری آموزشی از طریق بهبود عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی مستمر ایشان تشکیل شده است

  ارزشیابی اساتید توسط تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجویان، همکاران، مدیر گروه ، معاونت آموزشی بصورت الکترونیک انجام می شود

 سرپرست واحد : دکتر سارا باقری

 

کارگروه ارزشیابی بالینی : 

 

 ترمیمی پروتز  رادیولوژی  پریو  ارتودنسی  اطفال  بیماریهای دهان و دندان  پاتولوژی 
 دکتر رضا طائفه دولو دکتر ایلناز پورنصیر  دکتر نگار خسروی فرد 

دکتر بردیا ودیعتی

دکتر میثم ملک زاده 

دکتر یاسمین بابایی همتی 

دکتر آتوسا جانشین

دکتر پروشا محجوب 

دکتر سید جواد کیا  دکتر شیرین مدبرنیا 

 

اهداف اختصاصی :

·         انجام ارزشیابی به منظور فراهم کردن بازخورد در اصلاح و بهبود تدریس

·         افزایش قابلیت قضاوت عضو هیأت علمی از خود

·         افزایش انتقادپذیری در اعضای هیأت علمی

·         افزایش مسئولیت پذیری دانشجو

·         افزایش قابلیت قضاوت در دانشجو

·         ایجاد احساس مشارکت در فعالیتهای آموزشی

·         بررسی نقاط قوت آموزش و تأکید بر آن

·         تهیه ملاکها و شاخصهای معتبرتر و پایاتر ارزشیابی

·         تعیین و استفاده از منابع معتبرتر ارزشیابی

روش موجود :

- توزیع پرسشنامه های نظرسنجی بین فراگیران و مسئولین

- جمع آوری داده ها

- استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل آن

- اعلام نتایج به افراد و مسئولین ذیربط

در هر سال تحصیلی نحوة تدریس و فعالیتهای آموزشی تعدادی از اعضاء هیأت علمی مورد ارزیابی واقع می گردد ارزیابی کنندگان فراگیران و نیز مسئولین در رده های مختلف می باشند.هدف از ارزیابی از طریق فراگیران,همکاران و مسئولین جلوگیری از تک بعدی بودن امر ارزیابی می باشد. ارزیابی با تکمیل پرسشنامه های مختلفی که هر کدام بمنظور ارزیابی یکی از فعالیتهای آموزشی تهیه شده صورت می گیرد.

ارزشیابی از دو جنبه مختلف صورت می پذیرد :

الف : ارزشیابی از نظر دانشجویان دوره عمومی

ب : ارزشیابی های چهار گانه شامل

- ارزشیابی از نظر معاون آموزشی

- ارزشیابی از نظر مدیر گروه

- ارزشیابی از نظر همکاران

- خود ارزیابی

سامانه ارزشیابی اعضای هیات علمی :

هر چه تعداد دانشجویان شرکت کننده در ارزشیابی بیشتر باشد پایایی نتایج بیشتر است. برای مشارکت بیشتر دانشجویان سامانه ای طراحی شده است که دانشجویان در پایان هر ترم از طریق آن به ارزیابی اساتید می پردازند. در حال حاضر این سامانه به صورت آزمایشی فعال است.با توجه به استقبال خوب دانشجویان شرکت در ارزشیابی اختیاری است.از مزایای این سامانه می توان به مشارکت بیشتر دانشجویان, تجزیه وتحلیل دقیق وسریع دادهها را نام برد. پس از دریافت فرمهای الکترونی تکمیل شده توسط مرکز داده ها با استفاده از برنامه نرم افزار ارزشیابی و پس از محاسبات ، موقعیت فرد در حیطه های مختلف آموزش مشخص می شود و نتایج به صورت اختصاصی فقط برای استاد ارسال می گردد.

 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401