آیین نامه

فصل اول- شرایط ورود و نام نویسی

ماده 1- شرایط ورود به دوره دکترای عمومی دندانپزشکی به شرح زیر است:

1-1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی.

1-2- داشتن گواهی نامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی ۀ مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

1-3- مجاز بودن به ادامه نحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور.

1-4- داشنن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

1-5- برخورداری از سلامنت تن وروان برابر ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تائید کمیسیون پزشکی دانشگاه.

1-6- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یاپرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می شود.

تبصره: پرداخت شهریه فارغ التحصیلان رشته دندانپزشکی را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی کند.

ماده 2: پذیرفته شدگان آزمون ورودی موظف اند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه یا دانشکده ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان آزمون سراسری برای ثبت نام در نخستین نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجوبرای ثبت نام بدون اظباع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است و در صورت تاٌ خیر و داشتن عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال با صدور تحکم مرخصی تحصیلی جزو مدت مجاز تحصیل او محسوب می گردد.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خودرا در خودداری از نام نویسی با دلایل مستند بطور مستند بطور مکتوب در زمانی کمتر از یک ماه بعد از آغازنیمسال تحصیلی به آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

ماده 4: دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه را نخواهند داشت. در صورت تخلف از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارتخانه محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حالت موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز که در شرایط خاص قرار دارند ۀ از شمول این ماده مستثنی هستند. تعریف دانشجوی ممتاز ضوابط اجرائی این تبصره توسط شورای هدایت استعدادهای در خشان درآموش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

فصل دوم- نظام آموزشی

ماده 5: آموزش دوره دکترای عمومی دندانپزشکی مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده 6: در نظام واحدی میزان هر درس باتعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا مردودی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است.

ماده 7: هر واحد درس نظری و عملی (یاآزمایشگاهی ) مقدار درسی است که مفاد آن به ترتیب طی 17 ساعت و 34 ساعت در طول یک نیمسال تتحصیلی ( یادوره تابستانی ) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

ماده 8: هر سال تخصیلی مرکب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یک دوره تابستانی است

تبصره: در دوره بالینی هر نیمسال تتحصیلی مشتمل برچند بخش آموزش بالینی است. تعداد بخشهای دوره بالینی درطول هر نیمسال تحصیلی با توجه به مدت زمان لازم برای آموزش هر بخش تعیین می شود.

ماده 9: هر نیمسال تحصیلی عبارت از 17 هفته آموزشی و دوره تابستانی برابر 6 هفته آموزشی است.

تبصره 1: طول مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نم شود.

تبصره 2: در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد دانشکده و موافقت شورای آموزشی دانشگاه می توان درس یا در سهایی را در مدتی کوتاه تراز 17 هفته تدریس کرد. مشروط براینکه مجموع ساعات هرواحد درسی از میزان مقرر در ماده 7 این آئین نامه کمتر نشود.

ماده 10: کلیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظف اند برنامه درسی و سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند. ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها و روش تدریس و جابجاکردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

تبصره 1: آن دسته از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که حداقل سه دوره دکترای عمومی دندانپزشکی فارغ التحصیل داشته اند در صورت تائید شورای آموزش دانشکده و دانشگاه می توانند با توجه به مقتضیات و امکانات حداکثر به میزان ده درصدکل واحدهای دوره به برنامه مصوب اضافه کنند.

تبصره2: تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره با توجه به مقررات این آئین نامه و رعایت پیش نیازهای تعیین شده در برنامه درسی بر عهده دانشکده ذیربط است.

ماده 11: برنامه دوره دکترای عمومی دندانپزشکی شامل در سهای عمومی، علوم پایه و اختصاصی و مراحلی به شرح زیر است:

مرحله اول- علوم پایه (دوسال)

مرحله دوم - دروس اختصاصی دندانپزشکی (چهارسال)

ماده 12: در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می باشد.

تبصره1: شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه، قبولی در کلیه دروس مرحله اول (درسهای علوم پایه و درسهای عمومی و واحدای جنین و بافت شناسی دهان و دندان و فک و آناتومی دندان است.بااین حال در شرایطی که دانشجو،  تنها یک درس عمومی باقی داشته باشدۀ می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی درس باقیمانده را در دوره بعدی بگذراند.

ماده 13: شرکت در امبحان جامع علوم پایه تا3  نوبت مجاز است چناچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیلدر دوره دکترای عمومی دندانپزشکی محروم می شود.

تبصره 1: غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.

تبصره2: دانشجویی که به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پایه از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم می شود در صورتی مه میانگین نمرات در سهایی که گذرانده است حداقل 10 باشدۀ می تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی یا کاردانی(باتوجه به میانگین نمره دانشجو) تغییررشته دهد.

فصل سوم- واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

ماده 14: حداقل تعداد واحدهای درسی لازم برای فراغت از تحصیل در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی برابر تعداد واحدهای برنامه آموزشی مصوب آن دوره در شورای عالی برنامه ریزی است.

تبصره: گذراندن درسهای پیش نیاز دانشگاهی و ضوابط آن بر طبق برنامه‌ای که توسط شورای آموزشی دانشگاه تعیین میگردد انجام می‌پذیرد.

ماده 15: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، در کلیه مراحل آموزش دکترای عمومی دندانپزشکی مجاز است بین 12 تا 20 واحد درسی انتخاب نماید.

تبصره 1:‌ در آخرین نیمسال تحصیلی، در هر یک از مراحل آموزشی دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: دانشجویی که در یک نیمسال، حداقل میانگین 17 داشته باشد در صورت امکان میتواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل را داشته باشد، در صورتی که در نیم سال قبل مشروط نشده باشد با تایید دانشکده میتواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 4: در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی‌باشد.

ماده 16: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی 9 سال است.

تبصره: حداکثر مدت مجاز تحصیل در مرحله اول 7 نیمسال تحصیلی است و چنانچه دانشجویی نتواند در این مدت از امتحان جامع علوم پایه نمره قبولی کسب کند از ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی محروم میشود و با وی مطابق تبصره 2 ماده 13 این آیین نامه رفتار خواهد شد.

فصل چهارم- حضور و غیاب

ماده 17: حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشجو در هر یک از جلسات، غیبت محسوب میشود.

ماده 18: ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری و عملی نباید از 17/4 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر خواهد شد.

ماده 19: در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس مازاد بر 17/4 بوده و موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف میگردد. در این حال حد نصاب 12 واحد الزامی نیست، در عین حال نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌‌گردد.

ماده 20: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله نمره صفر در آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس باعث حذف آن درس خواهد بود.

ماده 21: در صورتیکه مجموع ساعات غیبت دانشجو اعم از موجه یا غیر موجه در هر یک از دروس نظری و عملی از 17/4 ساعات هر یک از درسها بیشتر باشد، دانشجو موظف به اخذ و تکرار کامل آن درس می‌باشد.

ماده 22: تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در کلاس دروس نظری و عملی یا جلسات امتحان به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

فصل پنجم- ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانشجو

ماده 23: دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی از کلیه مراحل دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تا دو هفته پس از شروع نیمسال، حداکثر دو درس خود را حذف و یا برای دو درس دیگر ثبت نام کند، یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر این که تعداد واحدهای انتخابی وی از حدود مقرر در ماده 15 تجاوز نکند.

تبصره: غیبت در دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و جزو سقف غیبت مجاز دانشجو محسوب میشود.

ماده 24: دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی میتواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس نظری خود را با تایید معاونت آموزشی دانشکده حذف کند، مشروط براینکه تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود و غیبت دانشجو در آن درس بیشتر از سقف مجاز نباشد.

ماده 25: حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال،‌ تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل وی محسوب می‌گردد.

فصل ششم- ارزشیابی پیشرفت تحصیل دانشجو

ماده 26: ارزشیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام امور آموزشی و نتایج امتحانات در طول نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و مدرس یا مدرسین هر درس مرجع ارزیابی دانشجو درآن درس است.

ماده 27: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در دوره‌های پیش بالینی با توجه به مجموعه‌ای از نمرات در موارد زیر انجام می‌شود.

27-1- رعایت اخلاق اسلامی، حفظ شئون پزشکی و حسن رابطه با بیماران و کارکنان بخش

27-2- حضور مرتب و تمام وقت در بخش، کلاسهای مربوط و انجام وظایف محوله براساس برنامه تنظیمی

27-3- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش و تهیه و تکمیل پرونده بیماران

27-4- میزان افزایش مهارت و بهره‌گیری دانشجو از دوره‌های پیش بالینی و بالینی

27-5- امتحان واحدهای عملی و کسب نمره لازم

ماده 28: امتحانات کتبی در پایان هر نیمسال تحصیلی از تمامی درس‌های نظری مربوطه برگزار می‌گردد.

ماده 29: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره امتحانی است و نمره دانشجو در هر درس یا هر بخش بصورت عددی بین صفر تا بیست مشخص میشود.

ماده 30: حداقل نمره قبولی در درس‌های عمومی، علوم پایه و درس‌های نظری مرحله دوم آموزش دندانپزشکی 10 و در مورد درس‌های عملی مرحله دوم 12 می‌باشد.

تبصره: نمرات هر قسمت از درسهای نظری و عملی(ناپیوسته) که دارای دو کد هستند مستقل میباشند. اما برای درسهای نظری-عملی (پیوسته) که دارای یک کد هستند یک نمره محاسبه میگردد.

ماده 31: مدرس یا مدرسین هر درس یا هر بخش موظفند گزارش نمره‌ نهایی دانشجو در آن درس یا بخش را حداکثر ده روز پس از برگزاری امتحان از طریق گروه به آموزش دانشکده تسلیم نمایند.

تبصره:‌پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو میتواند حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباٌ به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.

ماده 32: آموزش دانشکده موظف است نمرات نهایی را حداکثر تا سه هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال دارد.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

ماده 33: در پایان هر نیمسال تجصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می‌گردد و در کارنامه وی ثبت میشود.

تبصره 1:‌برای محاسبه میانگین هر نیمسال، تعداد واحدهای هر درس یا بخش در نمره آن درس یا بخش ضرب میشود و مجموع حاصل ضربهایی که به این ترتیب به دست می‌آید، بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره(اعم از نمره مردودی یا قبولی) دریافت داشته است، تقسیم میشود.

تبصره 2: دوره تابستانی بعنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمیشود، نمرات درسهایی که دانشجو در دوره تابستانی می‌گذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب میشود و این مدت جزو سنوات مجاز دانشجو محسوب نمی‌گردد.

ماده 34: میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال آموزش دندانپزشکی نباید از 12 کمتر باشد، در غیر این صورت، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1:‌در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه کمتر از 12واحد باشد آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محاسبه نخواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در مواردی که به علت مشکلات دانشجو تعداد واحدها کمتر از 12 واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن ثبت نام دانشجو را هر بار کتبا به وی و اولیاءاش اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط کند. با این وصف قصور در عدم اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی‌اطلاعی دانشجو از این امر مانع از اجرای قانون نخواهد بود.

تبصره 3: دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می‌کند حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

ماده 35: دانشجویی که در مراحل آموزش دندانپزشکی برای 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصیل محروم میشود. در این حال چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذرانده است حداقل 10 باشد، مطابق تبصره 2 ماده 13 میتواند تغییر رشته دهد.

ماده 36: میانگین نمرات دانشجو در پایان مرحله اول دندانپزشکی نباید از 12 و در مرحله دوم از 13 کمتر باشد دانشجویی که دارای میانگین کمتر از حد تعیین شده در هر یک از مراحل باشد، درصورتی که مدت مجاز تحصیل وی در آن مرحله به پایان نرسیده باشد، میتواند درسها یا بخشهایی را که در آنها حسب مورد نمره کمتر از 12 یا 13 آورده است، تکرار کند. در غیر این صورت حق ورود به مرحله بعدی یا فراغت از تحصیل را نخواهد داشت. بدیهی است که نمرات دروس تکراری اضافه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب خواهد شد.

تبصره 1: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از فرصت مذکور در این ماده استفاده کند، یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل خود را جبران نماید، مطابق تبصره 2 ماده 13 میتواند تغییر رشته دهد.

تبصره 2: شرط اخذ واحدهای درمان جامع و جامعه نگری عملی، رعایت ضوابط پیش نیازی دروس برنامه دوره دکتری دندانپزشکی و همچنین کسب میانگین کل(بدون احتساب نمرات درسهای مرحله اول) حداقل 13 می‌باشد.

فصل هفتم- مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

ماده 37: دانشجو میتواند در طول دوره تحصیلی حداکثر 3 نیمسال تحصیلی متوالی با متناوب با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

ماده 38: تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.

تبصره 1: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از رئیس یا معاونت آموزشی دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.

تبصره 2: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو است.

ماده 39: ترک تحصیل بدون کسب اجازه، از دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب میشود،‌ و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد، در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.

ماده 40: دانشجو باید در خواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً به آموزش دانشکده تسلیم نماید در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف تحصیل وی صادر خواهد شد و دانشجو از آن پس، حق ادامه تحصیل را ندارد.

تبصره 1:‌ دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید.

تبصره 2: ‌تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط خواهد بود.
فصل هشتم- انتقال و جابجایی

ماده 41:‌انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

ماده 42: انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:

1-42- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-42- متقاضی حداقل دو نیمسال از دوره آموزش خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

3-42- واحدهای اختصاصی باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد حداقل نصف کل واحدهای اختصاصی دوره باشد.

4-42- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

5-42- نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین پذیرفته شده همان سال در رشته و سهمیه مربوط در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

تبصره: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده‌اند، با رعایت شرایط ماه 42 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.

ماده 43: در موارد زیر انتقال دانشجو به محل یا نزدیکترین محل سکونت دائم خانواده او خارج از شرایط مذکور در ماده 41 (به استثنای شرط 1) انجام می شود.

-1-43-شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، درصورتی که وی با تشخیص مراجع قانونی بعنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2-43-معلولیت مؤثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بطور مسنقل قادر به ادامه زندگی نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

3-43- ازدواج دائمی رسمی دانشجوی دختر و یا انتقال شوهر دانشجو مشروط بر آنکه شوهر دانشجو در استخدام رسمی دولت باشد و جابجائی محل زندگی وی بدون در خواست او انجام شده باشد.

تبصره 1: هریک از موارد مذکور باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه اتفاق افتاده باشد.

تبصره 2: تشخیص و تایید صحت هر یک از موارد مذ کور بر عهده دانشگاه مقصد است.

تبصره 3: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت،ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تائید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره 4: در موارد استثنائی که دانشگاه تشخیص می دهد، چناچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان دانشجو باشد. اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر ) موجود نباشد،شوهر او میتواند به تهران منتقل شود.

ماده 44: دانشجو باید در خواست انتقال خود را کتباْ و حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره: پذیرش در خواست انتقال پذیرفته شدگان آزمون سراسری خارج از ضوابط موضوع ماده 44 و تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام طبق مقررات مربوطه مجازاست.

ماده 45: دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط حداکثر ظرف یک هفته، موافقت خود را به همراه تقاضانامه و ریزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال می کند و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره : در صورت موافقت با انتقال دانشجو کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد انتقال می یابد و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع میشود.

ماده 46: کلیه واحدهائی که دانشجوی انتقالی با نمرات 12 و بالاتر در دانشگاه مبداء گذرانده است پذیرفته می شود، اما پذیرش واحدهایی که نمره آن بین 12-10 است بر عهده دانشگاه مقصد است با اینحال حذف اتحتمالب واحدهای در سی دانشجو ی انتقالب در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره 1: کلیه نمرات دروسی که دانشجو در دانشگاه مبداء گذرانده است اعم از اینکه در دانشگاه مقصد پذیرفته و یا رد شود و سوابق آموزش دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی عیناْ در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین کل او محاسبه می شود.

تبصره 2: عدم پذیرش دروس با نمره کمتر از 12 مربوط به مرحله ای است که دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصیل است و به مرحله قبلی تسری ندارد.

ماده 47: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر میشود و در آن تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبداء و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می گردد.

ماده 48 : انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد مذکور در ماده 43.

ماده 49: انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در یک مقطع به شرط موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد بلامانع است.

ماده 50: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خلرج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل براساس آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشد.

ماده 51: انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل فقط برای یک بار مجازاست.

ماده 52: انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.

ماده 53: جابجائی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است.

1-53- ادامه تحصیل هریک در دانشگاههای مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-53- هر دو دانشجو در یک مرحله از آموزش دندانپزشکی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

تبصره 1: برای جابجائی دانشجویانی که به دستگاههای اجرائی خاص تعهد سپرده‌اند، کسب موافقت دستگاه اجرائی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است.

تبصره2: دانشجویانی که بیش از 50 درصد واحدهای دوره را در دانشگاه مبداء گذرانده‌اند پس از جابجائی تا پایان دوره بصورت دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد ادامه تحصیل خواهند داد و مدرک فراغت از تحصیل آنها توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

ماده 54: جابجائی پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارایه در خواست در طول سه هفته آغاز تحصیل با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.

ماده 55: دانشجویان متقاضی جابجائی ( غیر از دانشجویان مشمول‌ ماده 54) بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجائی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم تیرماه تا پایان تیرماه هر سال از طریق دانشکده به آموزش دانشگاه مبداء تسلیم کند.

تبصره 1: تقاضای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

تبصره 2: دانشجوی متقاضی جابجائی منحصراً می تواند، یک دانشگاه را بعنوان مؤسسه مقصد انتخاب کند.

تبصره 3: تقاضای جابجائی دانشجویانی که یکبار منتقل یا جابجا شده‌اند پذیرفته نخواهد شد.

ماده 56: از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی، تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن، مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه به تعداد دانشجویان متقاضی نسبت به قبول تقاضاها،براساس بالاترین امتیازات موضوع ماده 57 اقدام و نتایج تصمیمات متخذه را قبل از شروع نام نویسی براساس تقویم دانشگاهی توسط معاون آموزشی به دانشگاههای مبداء و از آن طریق به دانشجویان ذینفع ابلاغ می‌نماید.

تبصره : جابجائی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی یا کمیته منتخب آن قطعی است و برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 57: اولویت در انتخاب دانشجویان متقاضی جابجائی بر حسب کسب بیشترین امتیازات از مجموعه امتیازات زیر تعیین می‌شود:

1-57- دانشجوی دختر مجرد 8امتیاز

2-57- دانشجوی متاهل 10امتیاز

3-57- دانشجوی متاهل با فرزند 12امتیاز

4-57- میانگین کل بین 12-9/13 5 امتیاز

5-57- میانگین کل بین 14-99/16 15امتیاز

6-57- میانگین کل بین 17-20 20امتیاز

7-57-انتخاب‌دانشگاه‌مستقر‌در‌شهرمحل‌اقامت‌والدین‌یا‌یکی‌از‌شهرستا‌نهای‌مجاورآن
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401