سیده سناء علوی نیاکو

                         کارشناس ارشد پژوهشی

شرح وظایف:(هماهنگی واحدهای پژوهشی با معاونت، کارشناس پایان نامه های عمومی و تخصصی، علم سنجی)

        آدرس ایمیل:        alaviniakoo@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

کتابخانه

زهره علی اکبرنژاد

مسئول کتابخانه

شرح وظایف: ریاست کتابخانه دانشکده

آدرس ایمیل: zohrehakbarnezhad@yahoo.com         

 

 

معصومه پورعلی

کارشناس کتابداری

شرح وظایف: کتابدار بخش امانت

آدرس ایمیل:masomeh_pourali@yahoo.com           

 

 

الهام عباسی

کارشناس کتابخانه

شرح وظایف: همکار واحد امانت کتابخانه

آدرس ایمیل: elham_abasi90@yahoo.com                


 

 

 

مرکز تحقیقات

سمیه دروی

کارشناس مرکز تحقیقات

شرح وظایف: فعالیت های مربوط به طرح های پژوهشی ، طرح های پایان نامه ای و...

آدرس ایمیل: somayeh.deravi.ch@gmail.com          

 

مجله

 

آقای حامد قربانی

کارشناس مجله

آدرس ایمیل: den3djournal@gums.ac.ir                    

 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401