فرآیند دریافت حقوق انترنی دانشکده دندانپزشکی گیلان

 دانلود فایل PDF

ردیف

عنوان هر مرحله

نحوه انجام کار در این مرحله

1

تعیین واجدین شرایط دریافت حقوق انترنی

براساس گذراندن 170 تا 174 واحد تحصیلی

2

تهیه لیست و تایپ اسامی

گرفتن مدارک مورد نیاز فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (برای متاهلین علاوه بر مدار ک فوق فتوکپی عقدنامه و صفحه دوم شناسنامه)

3

معرفی به بانک و ایجاد حساب بانکی

دانشجو شخصا به بانک رفاه مرکزی واقع در خیابان امام مراجعه کرده و حساب بانکی ایجاد می کند و شماره حساب خود را به آموزش اعلام می کند

4

تایید ریاست دانشکده

امضاء لیست توسط ریاست

5

ارسال به حسابداری و بایگانی

ارسال لیست دانشجویان واجد شرایط همراه با شماره حساب بانکی

6

ورود اسامی واجد شرایطین در نرم افزار حقوق و دستمزد

ورود اطلاعات ارسال شده از طرف آموزش در داخل کامپیوتر

7

پرداخت مبلغ حقوق انترنی به حساب دانشجو

واریز حقوق به بانک رفاه مرکزی رشت
   

 

فرآیند ارائه پایان نامه تحصیلی دانشکده دندانپزشکی گیلان

دانلود فایل PDF 

ردیف

عنوان هر مرحله

نحوه انجام کار در این مرحله

1

ارائه واحد پایان نامه در زمان مقرر

ارائه پایان نامه در زمان انتخاب واحد

2

ارائه فرم تحت عنوان طرح تحقیقاتی به دانشجو

مراجعه دانشجویان به آموزش و تحویل فرم

3

دریافت فرم تکمیل شده و تحویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده

جمع آوری فرمهای تکمیل شده دانشجو،سپس طرح در شورای پژوهشی دانشکده

4

ثبت پایان نامه تصویب شده دانشجو

ثبت دردفترپایان نامه ها سپس بایگانی در پرونده دانشجو

5

ارائه آخرین واحد پایان نامه در ترم پایانی تحصیل

ارائه پایان نامه 8 واحدی در زمان انتخاب واحد

6

تحویل فرم تعیین تاریخ دفاع و دعوتنامه از هیئت داوران به دانشجو

پس از دریافت کلیه نمرات و آماده بودن دانشجو، فرمهای مربوطه به دانشجو تحویل میگردد

7

ارسال به ماشین نویسی و دبیرخانه

تفکیک نسخه هیات داوران وآموزش وسپس بایگانی آموزش

8

تحویل به هیات داوران

تحویل فرم دعوتنامه به هیات داوران جهت شرکت در جلسه دفاع

9

دریافت فرم ارزشیابی جلسه دفاع

دریافت نمره پایان نامه دانشجوپس از اتمام دفاع از معاونت پژوهشی

10

ثبت نمره پایان نامه در کارنامه

وارد نمودن نمره در سیستم سما و کارنامه دستی

 

 

فرآیند فراغت از تحصیل دانشکده دندانپزشکی گیلان

 دانلود فایل PDF

ردیف

عنوان هر مرحله

نحوه انجام کار در این مرحله

1

ثبت نمره در کارنامه

وارد کردن نمره در سیستم سما

2

تحویل برگه تسویه حساب داخلی به دانشجو

تحویل برگه تسویه حساب به دانشجو پس از دفاع

3

بررسی ریز نمرات

چک کردن نهایی وضعیت تحصیلی دانشجو*

4

تهیه گزارش فراغت از تحصیل

ورود اطلاعات در فرم گزارش **

5

پرینت ریز نمرات و گزارش در سه نسخه

تهیه پرینت از گزارش و کارنامه کل دانشجو

6

دریافت تاییدیه ازمعاون آموزشی ورئیس دانشکده

دریافت امضا

7

ممهور نمودن ریز نمرات و گزارش

"

8

ارسال به مدیریت امور آموزشی و دانشجویی

پس از تفکیک ، ارسال به مدیریت امورآموزشی

9

بایگانی یک نسخه در پرونده دانشجو

نگهداری یک نسخه در پرونده دانشجو

 

 

* چک کردن نهایی وضعیت تحصیلی دانشجو از لحاظ واحدهای اخذ شده، گذرانده ، میانگین

  ** اطلاعات شناسنامه ای ، تحصیلی و زمان فراغت از تحصیل بر اساس گزارش

 

   
   
   
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401