آیین نامه وجین کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

    ارزیابی و بررسی وضعیت منابع موجود، و به تبع آن حذف منابعی که باید از مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است. کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند را از مجموعه خارج نماید.

 تعریف وجین: وجین فرایندی است که از طریق آن منابع مازاد، فرسوده و یا بی استفاده از مجموعه خارج می گردد.

اعضاء کمیته وجین منابع در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی عبارتند از:

1.مسئول کتابخانه؛

2. پیشنهاد متخصص موضوعی از اعضاء کتابخانه)ترجیحا از اعضای محترم هیئت علمی انتخاب شوند؛

ماده 1: معیارها و ضوابط وجین

1.منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.

2.منابع درسی که اعتبار و ارزش علمی خود را از دست داده اند.

3.نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز و ویرایش های قدیمی کتب حوزه دندانپزشکی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و در کتابخانه موجود است.

 

تبصره: منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه دندانپزشکی وجین نمی شود. 

ماده 2: مراحل انجام وجین

1- کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکر شده، به شناسایی و انتخاب و جمع آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.

2- مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین را جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در جریان قرار دهد.

3- منابع وجین شده در برنامه اکسل (شامل: عنوان، مولف، سال نشر، شماره ثبت و شماره راهنما) به همراه صورتجلسه کمیته وجین، به کتابخانه مرکزی ارسال گردد.                               
4- تصمیم گیری نهایی در رابطه با نحوه توزیع یا جایگزینی کتابهای وجین شده مراکز بر عهده کتابخانه مرکزی است تا مراتب را به واحد مربوطه اعلام نماید.

ماده 3: دوره وجین

وجین منابع از مجموعه کتابخانه دانشکده دندانپزشکی، به صورت مستمر و تابستان هر سال(در زمان تعطیل شدن دانشکده و عدم مراجعه دانشجویان و سایر مراجعه کنندگان) انجام خواهد پذیرفت.

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401