در راستای تحقق اهدافی چون ارتقای کیفیت آموزشی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال 1393و با مدیریت دکتر شیرین مدبر نیا دفتر توسعه آموزش پزشکی EDOزیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی EDC شکل گرفت.

اهداف اختصاصی این مرکز شامل :

 • تعیین نیازهای اعضای هیئت علمی
 • بهینه سازی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
 • بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
 •   جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

وظایف این مرکز طبق آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC و دفاتر توسعه آموزش   EDO و نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور شامل:

 • همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 •    همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
 •   ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 •  کلیه فعالیت های این مرکزدر قالب چندین واحد انجام می گیرد که شامل:
 •    واحد توانمندسازی اساتید
 •   واحد ارزشیابی
 •   واحد برنامه ریزی درسی 
 • واحد مجازی سازی
 • واحد استعداد های درخشان
 • واحد پژوهش در آموزش 

همکاران مرکز و حیطه های کاری


 دکتر محمد سمامی

 مسئول EDO

 

دکتر شیرین مدبرنیا

مجازی سازی 

 

 دکتر یاسمین بابایی همتی

برنامه ریزی درسی 

دکتر مهران فلاح چای 

توانمند سازی اساتید 

 

دکتر نازنین بشردوست  

استعداد های درخشان 

 

 دکتر سارا باقری

ارزشیابی 

 

 دکتر امیررضا هندی

پژوهش در آموزش 

 

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401