شرح وظایف استاد مشاور

 

1- استاد مشاور باید آشنا و مسلط به کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی ، رفاهی، فرهنگی ،اجتماعی ، پژوهشی و مشاوره باشد و به وظایف و اختیارات خود آگاه باشد.

2- توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه و مکان های مختلف شهر محل تحصیل از وظایف استاد مشاور است .

3- استاد مشاور باید دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی ، دانشجوییو انظباطی در مقاطع مربوطه آشنا نماید.

4- استاد مشاور باید برای دانشجویان با رعایت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به آنان پرونده ای تشکلیل دهد 

5- استاد مشاور باید به دانشجو در زمینه های شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده مشاوره های لازم را ارائه نماید.

 6- هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روشهای صحیح مطالعه و ترغیب به حضور در فعالیتهای فوق برنامه علمی و فرهنگی از وظایف استاد مشاور است.

7- کلیه فرم های انتخاب واحد ، گواهی پزشکی ، میهمانی ، انتقال ، جابه جایی ، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحد های درسی ف حذف کلیه درسهای اخذ شده  در یک نیمسال می بایست توسط استاد مشاور بررسی و تایید گردد.

8- ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته ، حال و پیگیری آن در آینده می بایست توسط استاد مشاور انجام شود.

9- استاد مشاور باید استعداد ها و توانایی های بالقوه دانشجو را شناخته و به شکوفایی منطقی  آنان کمکنموده و دانشجویان موفق در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را از طریق مسئول استادان مشاور به مسئولین دانشکده معرفی نماید.

10-مشاوره و انتقال اطلاعات و تجریبات به دانشجو باید توسط استاد مشاور جهت اخذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیم دانشجو انجام گیرد.

11- استاد مشاور باید مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو ( عوامل اقتصادی ، عاطفی، روانی،اجتماعی و فرهنگی)  را بررسی و شناسایی نموده و در صورت لزوم به مراکز مربوطه ارجاع دهد و به داشنجو در جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی های وی کمک نماید.

 12- استاد مشاور باید به شرایط محیطی ، خانوادگی و تحصیلی دانشجو توجه داشته باشد و در صورت نیاز با صاحب نظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجو مشورت نماید.

13- استاد مشاور بنا به صلاحدید در زمینه مشکلات دانشجو به خانواده ی وی اطلاع داده و در صورت لزوم با آنان مشاوره کند. 

14- استاد مشاور باید مشکلات دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوطه یا معاون آموزشی دانشکده (حسب مورد) اعلام نماید.

15- در صورت دعوت استاد مشاور لازم است در جلسات دانشگاه یا دانشکده (از جمله کمیسیون موارد خاصو کمیته انضباطی و...) که تصمیم گیری آموزشی ،رفاهی و یا انضباطی در مورد دانشجوی تحت پوشش وی ثورت می گیرد به صورت مشورتی شرکت کند.

16- استاد مشاور باید دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور به واحد های مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی داشته باشد معرفی کند.

17- استاد مشاور باید در گردهمایی و کارگاههای توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور شرکت کند.

18- استاد مشاور باید در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و مسئول استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی تشکلیل می گردد شرکت کند .

19-استاد مشاور باید در پایان هر نیمسال تحصیلی گزارش عملکرد خود را تهیه و به مسئول استادان مشاور دانشکده ارائه نماید. 

 

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401