طرح درس و طرح دوره گروه اطفال - نیمسال دوم 1400-99

    

             طرح درس آرام بخشی در کودکان

             طرح درس پالپوتومی

            طرح درس دندانپزشکی تحت بیهوشی

            طرح درس پالپ کپ

            طرح درس ها و طرح دوره اطفال 2

            طرح درس ها و طرح دوره اطفال1

آخرین بروز رسانی : 31 فروردین 1401