عنوان دوره

نتایج حاصله از دوره

نحوه ارزشیابی

 دندانپزشکی کودکان 1

  1-کار عملی فانتوم -تهیه و تراش حفره بر روی کست سیستم دندان‌های شیری 4 عدد -تهیه S.S.C بر روی کست دندان‌های شیری 1 عدد -تهیه S.M متحرک و ثابت 2 عدد 2-کار عملی کلینیک -معاینه و تشخیص و تشکیل پرونده کودکان دبستانی حداقل 4 عدد -کنترل رفتار کودک – آموزش بهداشت – فلوئوراید تراپی 3 بیمار -فیشور سیلانت در دندان‌های شیری و دائمی و Preventive Resin Restoration (PRR) حداقل از هر کدام 2 عدد -ترمیم تاج دندان‌های شیری و دائمی کلاس I و II هر کدام 5 عدد -کشیدن دندان‌های شیری 5 عدد

 

 دندانپزشکی کودکان 2

  1-معاینه و تشخیص و تشکیل پرونده برای کودکان پیش‌ دبستانی 6 عدد 2-آموزش بهداشت – سیلانت تراپی – فلوئوراید تراپی – PRR هر کدام 2 عدد 3-ترمیم‌های کلاس I و II شیری و دائمی هر کدام 5 عدد 4-کشیدن دندان 5 عدد 5-ترمیم دندان‌های قدامی (کامپوزیت) 5 عدد 6-ترمیم شکستگی دندان‌های قدامی 2 عدد 7-روکش‌‌های S.S 2 عدد 8-پالپوتومی دندان‌های شیری 7 عدد 9-پالپکتومی دندان شیری حداقل 1 عدد

 

 دندانپزشکی کودکان 3

 1-معاینه و تشخیص و تشکیل پرونده برای کودکان (تمام سنین) 3 بیمار 2-فلوئوراید تراپی -فیشورسیلانت PRR از هر کدام 4 عدد 3-ترمیم دندان‌های خلفی (کلاس II و I) برای دندان‌های شیری و دائمی هر کدام 3 عدد 4-ترمیم دندان‌های قدامی (کمپوزیت) 3 عدد 5-کشیدن دندان 4 عدد 6-ترمیم شکستگی‌های دندان – ساختن Splint 2 عدد 7-روکش‌های S.S 2 عدد 8-پالپ تراپی دندان‌های شیری 5 عدد 9-Apexogenesis و Apexification هر کدام 1 عدد 10-تهیه S.M ثابت و متحرک از هر کدام 1 عدد 11-تهیه پلاک در ارتباط با پیشگیری از ناهنجاری‌های دندانی 1 عدد 12-آشنایی و نحوه برخورد با بیمارانی که توجه مخصوصی لازم دارند (Disabled Handicapped) حداقل 1 نفر

 

آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401