در هزاره سوم ،بمباران داده ها و خلق هر روزه دانش های جدید ما را به آن سو می راند که دنبال کوتاه ترین و کار آمدترین راه برای رسیدن به اهدافمان باشیم.صرف دانستن به معنای توانایی آموزش داده نیست و هدف در این مرکز این است تا آنها که با علم و دانش تخصصی آشنایند را با شیوه های موثر انتقال این دانسته ها آشنا کنیم و برای نیل به این مقصود با توجه به گوهر زمان ،باید از کسانی بیاموزیم که اصول آموزش را آموخته اند.این مرکزآمادگی لازم برای آشنایی با شیوه های موثر ارتباط با فراگیران، متدهای بررسی علم روز و چگونگی تحقق ایده های نوین علمی را فراهم می آورد.

سرپرست واحد : دکتر مهران فلاح چای

هدف واحد توانمند سازی اساتید:

·         ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندیهای اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش.

·         مشارکت در آموزش روش های نوین

·         بررسی روش های فعلی مورد استفاده

·         تشویق اساتید به استفاده ازروش های نوین و موثر آموزشی

 شرح وظایف واحد توانمند سازی اساتید:

1)      نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی و همکاران بالینی

2)      تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

3)   جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس و شرکت در کارگاه های برنامه ریزی شده آموزشی و ارزشیابی دانشجویان

4)      ارائه گزارش عملکرد در موعد های مقرر برابر جدول زمان بندی شده

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401