عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی
 اندودنتیکس 1  

تهیه حفره دسترسی و تهیه کانال و پر کردن دندان‌ها (انواع دندان‌ها در فک بالا و پایین در فانتوم)

 
 اندودنتیکس 2  

درمان ده کانال (شامل دندان‌های تک کانال و دو کانال)

 
 اندودنتیکس 3

درمان 15 کانال (حداقل سه دندان مولر)

 

اندودنتیکس 4

درمان 8 کانال (حداقل 2 مورد درمان مجدد) دانشجو لازم است در طول واحدهای عملی کلینیکی حداقل دو دندان تروماتیزه را مورد درمان قرار دهد و در نمایش حداقل یک مورد جراحی پری‌ رادیکولر شرکت نماید. دندان‌های درمان شده جهت ترمیم تاج به بخش ترمیمی و پروتز ثابت مراجعه خواهند نمود.    
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401