طرح درس و طرح دوره گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت - نیمسال دوم 1400-99

 

سیستمیک 1                                                                                                                      سیستمیک 2

بیماریهای قلبی و تظاهرات دهانی1-پرفشاری                                                                                             بیماریهای عصبی-عضلانی

بیماریهای قلبی و تظاهرات دهانی 2                                                                                                         بیماریهای تنفسی تظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی

بیماریهای قلبی و تظاهرات دهانی 3                                                                                                         تظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی بیماریهای آلرژیک

طرح دوره الکترونیک سیستمیک 1                                                                                                           تظاهرات دهانی و ملاحظات دندانپزشکی بیماریهای سیستم ایمنی

                                                                                                                                                          طرح دوره الکترونیک سیستمیک 2

 

کنترل عفونت                                                                                                                   تشخیصی 1

 بیماری سل                                                                                                                                          طرح درس معاینه غدد بزاقی تیروئید و مفصل تمپورومندیبولار

طرح دوره الکترونیک کنترل عفونت                                                                                                           معاینه اعصاب کرانیال

                                                                                                                                                          طرح دوره الکترونیک تشخیص 1

                                                                                                                                                           طرح دوره الکترونیک درد و داروشناسی

 

 

                                                                                                                   

آخرین بروز رسانی : 31 فروردین 1401