نام و نام خانوادگی سمت عکس
 
دکتر مریم ربیعی 
استاد

دکتر سید جواد کیا
دانشیار
دکتر مریم سادات بصیرت

دانشیار

 

دکتر مریم السادات بصیرت
دکتر محمد سمامی 

 استادیار

مدیر گروه 

 

نیلوفر زرمخی پرستار دندانپزشکی
 
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401