نام و نام خانوادگی سمت عکس

 

دکتر نوید کریمی نسب 

  

استادیار
دکتر یاسمین بابایی همتی 
 

استادیار

مدیر گروه   

دکتر فائقه قلی نیا

استادیار

دکتر مجید شالچی استادیار

 

دکتر سیده فاطمه معصومی

استادیار

سرپرست تخصصی 

دکتر مریم خواجه حسینی 

استادیار

درمانی 

 
دکتر سیده معصومه میرمعصومی 

استادیار 

درمانی

 

دکتر میلاد ملک شعار

درمانی

مریم محمدنیا پرستار دندانپزشکی
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401