واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند کردن تحقیقات آموزشی ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازی تصمیم گیریهای آموزشی با استفاده از نتایج طرحهای کاربردی و نیز گسترش دسترسی به منابع آموزش پزشکی در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد . 

سرپرست واحد : دکتر امیررضا هندی

اهداف و برنامه های واحد پژوهش در آموزش :

·         تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشکده

·         انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه

·         ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد

·         برگزاری کمیته های داوری طرح های تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرح ها

·         ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند

·         هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

 
 
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401