نام و نام خانوادگی سمت

عکس

دکتر صفا متوسلی    

استادیار

مدیرگروه  

 

صفحه شخصی 

 

 

دکتر علی  خلیقی سیگارودی

 

 

دانشیار

سرپرست تخصصی  

 

دکتر هادی حسینی   

استادیار

 

 صفحه شخصی  

دکتر عیسی عبدی

استادیار

 
دکتر علی نظرپور  استادیار 

 

فاطمه مهدی پور  پرستار دندانپزشکی  
مرجان حسن بیگی  پرستار دندانپزشکی  
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401