عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 دندانپزشکی ترمیمی 1

 

1- تراش حفره‌های آمالگام شامل: CL I,II,III,V Amalgam Buccal Pit Distolingual groove Pin Amalgam 2- تراش حفره‌های کامپوزیت شامل: CL III CL IV CL V 3- ترمیم کلیه حفرات مذکور

   

 دندانپزشکی ترمیمی 2

1- (3 مورد)Fissure sealant 2-(7 مورد)CLI Amalgam rest & Simple Box Rest 3-(1 مورد)Preventive Resin Rest. تعداد فوق حداقل مورد نیاز است.

 
   

 دندانپزشکی ترمیمی3

1-ترمیمی کامپوزیت کلاسIII (3مورد) 2-ترمیمی کامپوزیت کلاس V (1مورد) 3-ترمیمی کامپوزیت (سایر کلاسها)،(5 مورد) 4-ترمیمی آمالگام کلاس II (4مورد) 5-سایر انواع ترمیمی های آمالگامی (5مورد) تعداد فوق حداقل مورد نیاز است. 

   

دندانپزشکی ترمیمی 4

1-ترمیمی کمپلکس آمالگامی و کامپوزیتی (9مورد) 2-(1 مورد) Post Restorative 3-سایر انواع ترمیمی ها(4 مورد) تعداد فوق حداقل مورد نیاز است    
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401