نام و نام خانوادگی سمت عکس
دکتر مریم توانگر

دانشیار

مدیرگروه  

دکتر رضا طایفه دولّو

دانشیار

سرپرست تخصصی 

 
دکتر فریده دارابی
دانشیار
دکتر نیلوفر معین

استادیار

 

دکتر طیبه رستم زاده استادیار
دکتر یاسمن صادقی استادیار
دکتر سیده فرشته ناصر علوی  استادیار

 

صفحه شخصی 

دکتر مهرسیما قوامی لاهیجی    استادیار   دکتر مهرسیما قوامی 
دکتر زهرا خوب روی   درمانی  
دکتر حوریه سادات حسینی  استادیار   
فاطمه پورنصیری
پرستار دندانپزشکی
 
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401