عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توضیحات

 آناتومی دندان

 

 1- اطلاعات کلی درباره آناتومی دندان‌ 2- نام‌گذاری و فرمول‌های دندان‌های شیری و دائمی 3- چگونگی رشد و نمو و رویش دندان‌های شیری و دائمی 4- آناتومی هر یک از دندان‌های شیری 5- آناتومی هر یک از دندان‌های دائمی 6- تشریح حفره پالپ هریک از دندان‌های دائمی

 

   

 دندانپزشکی ترمیمی 1

 

 1- مقدمه دندانپزشکی ترمیمی 2- شناخت کامل در مورد پوسیدگی دندان – تئوری‌های مربوط به ایجاد آن واشکال مختلف کلینیکی 3- شناخت وسایل دستی و چرخشی 4- اصول تهیه حفره‌ها در مورد پرکردگی‌های آمالگام در کلاس‌بندی‌های مختلف 5- اصول تهیه حفره‌‌ها در مورد پرکردگی‌ با کامپوزیت

 

   

 دندانپزشکی ترمیمی 2

 

 1- معاینات کلینیکی، رادیوگرافی و طرح درمان (طرح درمان معاینات کلینیکی) 2- طرق خشک نگهداشتن و جدا کردن دندان مورد عمل (طرق ایزولاسیون در ترمیمی) 3- شناخت مواردی که برای حفاظت و پوشش پالپ مصرف می‌گردد (Liner + Base) 4- پوشش پالپ در دندان‌هایی که پالپ آنها باز شده است (پوشش پالپ کپ) 5- ساخت و رابطه مواد پرکننده با نسوج اطراف دندان (رابطه پریو با ترمیمی) 6- اساس بیولوژیکی و ملاحظات کلینیکی برای تهیه حفره 7- شناخت در مورد آمالگام‌ها و طرز کار با آن (شناخت کلینیکی آمالگام و طرز کار با آن) 8- پرداخت آمالگام و اثر بر روی دوام پرکردگی 9- کنترل عفونت 10-پین‌ها وموارد استفاده آن

 

   

دندانپزشکی ترمیمی 3

 

Post و موارد و طرز استفاده آن در دندانپزشکی ترمیمی (ترمیم دندان‌های درمان ریشه شده) 2- شناخت مواد همرنگ دندان و مقایسه خواص مختلف آنها (سمان سیلیکات – گلاس‌‌آینومر – کامپوزیت) 3- شناخت کامل در مورد مواد کامپوزیت 4- روش اسیداچ در مورد پرکردگی با کامپوزیت (تراش کامپوزیت و نحوه کاربرد آن) 5-معرفی مواد چسبنده به دندان 6- پرداخت کامپوزیت 7- کاربردهای جانبی کامپوزیت (دندانپزشکی زیبایی) 8- شناخت در مورد طلای دندانپزشکی 9- اصول تهیه حفره برای پرکردگی‌های طلا 10-عدم موفقیت در درمان‌های دندانپزشکی ترمیمی

 

   
آخرین بروز رسانی : 27 فروردین 1401