عنوان دوره نتایج حاصله از دوره نحوه ارزشیابی توصیحات

ارتودنسی 1

  1-آشنایی با تاریخچه 2-آشنایی با زیر گروهها 3-آشنایی با چگونگی اشتقاق استخوانها 4-آشنایی با ساختمانهای وابسته به دهان 5-آشنایی با رشد ماگزیلا 6-آشنایی با رشد مندیبل 7-آشنایی با تاثیرگذاری رشدکرانیال برMid face 8-تعیین اجزای تشکیل دهنده بافت سخت فک بالاو پایین و جمجمه 9-رشد استخوان و روشهای بررسی رشد استخوان 10-آشنایی با ناهنجاریهای دندانی فکی 11-مقایسه این ناهنجاریها با وضعیت نرمال 12- انواع طبقه بندی ناهنجاریهای دندانی فکی 13-تشخیص ناهنجاریهای دندانی فکی بیمار 14-انواع طبقه بندی در ارتودنسی    

ارتودنسی2

  1-آشنایی با عوامل بوجود آورنده مااکلوژنه 2-قالبگیری صحیح 3-آنالیز های مختلف قالبها 4-آشنایی با رادیوگرافیهای داخل دهانی 5-آشنایی با رادیوگرافی لاترال سفالومتری 6-آشنایی با رادیوگرافیهای خارج دهانی لاترال سفالومتری 7-آشنایی با رادیوگرافی های خارج دهانی P.A.Cephalomatry 8- آشنایی با طرح درمان از Problem تا طرح درمان خاص 9-آشنایی با Triageارتو 10-نیروها واثر آنها روی سیستم دندان فکی 11-رابطه نیروها با دستگاه جونده 12-Archorage در درمان ارتودنسی 13-رعایت Archorage در درمان 14-نقش فضای پریودنت در حرکت دندانها 15-حرکات فیزیولوژیک وارتودنتیک دندانها 16-تشریح عناصر بیولوژیکی فضای پریودنتال 17-تاثیر نیروهای ارتودنسی شدید و ملایم روی سیستم دندان فکی 18-کنترل بیولوژیکی حرکت دندانها 19-تئوریهای حرکات دندانها    

ارتودنسی 3

  1-اهداف و تاریخچه ارتودنسی در دندانپزشکی 2-چگونگی فائق آمدن بربی نظمی های شدید قدامی دوران دندانی مختلط 3-چگونگی فائق آمدن کمبود فضا در قوس های دندانی در دوران دندانی مختلط 4-مشخص کردن وظایف دندانپزشک درمورد خارج کردن دندان برای ارتودنسی 5-نقش خارج کردن دندان دردرمانهای ارتودنسی 6-موارد EXT دردرمان ارتودنسی Interceptive 7-آشنایی با تاریخچه ابداع 8-آشنایی و دانستن انواع دستگاه متحرک واجزاءآن 9-آشنایی با اجزاءگیرretentive دستگاه متحرک 10-اشنایی با اجزاءفعال active دستگاه متحرک 11-آشنایی با دستگاه متحرک Passive 12فلسفه درامنهای ارتوپدیک وارتودنتیک 13-شیوه تعبیه Construction.Bite 14-فلسفه درمان دستگاه فانکشنال فرمند 15-فلسفه درمان بایوناتور 16-فلسفه درمان دستگاه فانکشنال Twin Block 17-فلسفه درمان با دستگاه Frankel 18-فلسفه درمانهای Fix 19-شناخت وسایل 20-مفهوم Retention پس از درمانهای ارتودنسی 21-تشخیص و طرح درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی

 

 
   
آخرین بروز رسانی : 24 فروردین 1401