طرح دوره دروس گروه ترمیمی 

 
 فایل طرح دوره مواد دندانی 1
 فایل طرح دوره مواد دندانی 2
 فایل طرح دوره ترمیمی 1 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 2 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 3 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 4 عملی
 فایل طرح دوره ترمیمی 1 نظری
 فایل طرح دوره ترمیمی 2 نظری
 فایل طرح دوره ترمیمی 3 نظری
فایل طرح دوره آناتومی دندان نظری ترمیمی
فایل طرح دوره آناتومی دندان عملی ترمیمی
طرح درس آناتومی و مورفولوژی 
طرح درس مواد دندانی 1 نظری 
 طرح درس مواد دندانی 2
طرح درس مواد دندانی جدید 
 طرح درس ترمیمی 1 نظری
 طرح درس ترمیمی 2 نظری
طرح درس ترمیمی 3 نظری 
طرح درس آناتومی دندان عملی
طرح درس آناتومی دندان نظری 
 طرح درس ترمیمی 1 عملی
طرح درس ترمیمی 2 عملی 
طرح درس ترمیمی 3 عملی 
طرح درس ترمیمی 4 عملی 

دانلود فایل   LOG Book   دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی     

تهیه کننده گان :دکتر دولو-دکتر توانگر-دکتر دارابی-دکتر رستم زاده-دکتر معین-دکتر کرابی-   دکتر محمدی-دکتر صادقی


 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 01 اردیبهشت 1401